Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Bubberman Training & Advies

Hieronder de algemene voorwaarden die wij in relatie met klanten hanteren:

1. Geldigheid
Van elke mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarin Bubberman – training & advies optreedt als opdrachtnemer maken deze algemene voorwaarden deel uit.

2. Grondslag van de dienstverlening
Bij haar dienstverlening gaat Bubberman – training & advies uit van de verkregen informatie. Volledigheid en juistheid ervan werken rechtstreeks door in de kwaliteit van de diensten.

3. Inspanningsverplichting
Bubberman – training & advies verplicht zich tot dienstverlening met optimale kwaliteit maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de implementatie van haar diensten.

4. Geheimhouding

Bubberman – training & advies zal alle op de opdrachtgever te herleiden informatie die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen op een zodanige wijze behandelen dat deze slechts met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden bekend zal worden.

5. Auteursrecht

Alle geprinte, gedrukte en elektronische teksten van Bubberman – training & advies vallen onder het auteursrecht. Tenzij in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, verwerft de opdrachtgever slechts een eenmalig publicatierecht. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Bubberman – training & advies (een deel van) de teksten op enigerlei wijze te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.

6. Werk voor derden

Voorzover de uitvoering van de opdracht dit vereist heeft Bubberman – training & advies het recht bepaalde activiteiten door derden te laten verrichten. De opdrachtgever zal daarover vooraf in kennis worden gesteld.

7. Annuleringsregeling

De overeenkomst kan op elk moment door één der partijen worden beëindigd. De opdrachtgever is in dat geval slechts verplicht tot betaling van de daadwerkelijk ontvangen diensten en/of het door opdrachtgever reeds verrichte voorwerk.

8. BTW

Bubberman training & advies is vrijgesteld van het in rekening brengen van BTW voor training en/of opleiding van de ondernemingsraad. Op Advieswerkzaamheden worden wel met BTW gefactureerd.

9. Facturering

Verleende diensten worden gefactureerd met een betalingstermijn van 28 dagen. Na overschrijding daarvan volgt een éénmalige herinnering. Blijft de opdrachtgever in gebreke dan heeft Bubberman – training & advies het recht om meerkosten van incasso eveneens in rekening te brengen.

10. Ziekte en calamiteiten

In geval van ziekte of calamiteiten die de trainer verhinderen de overeengekomen training/begeleiding uit te voeren wordt met de opdrachtgever overlegd over vervanging en/of uit- of afstel.

11. Garantieregeling

Na afloop van onze dienstverlening zal regelmatig klantcontact worden georganiseerd. Meent u echter dat na de dienstverlening volgend op de training of begeleiding dat onze inspanningen niet de door u verwachte kwaliteiten hebben, dan laat u dat ons weten. Alvorens de terugbetaling zal plaatsvinden wordt de klachtenregeling in werking gebracht. Wanneer uit de klachtenregeling duidelijk wordt dat de gevraagde kwaliteit niet is gebracht dan worden de in rekening gebrachte agogische kosten (niet reis-/verblijf- en eventuele andere bijkomende kosten) per ommegaande teruggestort.

12. Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over de dienstverlening, dan gaan we er vanuit dat u deze allereerst bespreekt met de uitvoerder. Heeft dat naar uw mening onvoldoende resultaat dan hopen we dat u zich binnen zeven dagen richt tot Bubberman – training & advies. Uw klacht wordt in behandeling genomen samen met u en op wie uw klacht betrekking heeft. Strikt vertrouwelijk en met een schriftelijke reactie binnen 30-dagen. Zo nodig kan deze termijn in overleg met u met nog eens 30-dagen worden verlengd. Bent u over de uitkomst van deze klachtenbehandeling niet tevreden dan wijzen wij in overleg met u een onafhankelijke derde aan die uw klacht onderzoekt en daarover een voor ons bindend advies uitbrengt, in afschrift aan u. De kosten van deze klachtenbehandeling zijn voor rekening van Bubberman – training & advies.

13. Aansprakelijkheid

Bubberman – training & advies is niet aansprakelijk voor materiële schade of letselschade als gevolg van trainingsactiviteiten. De opdrachtgever wordt geadviseerd bij outdoor-activiteiten zich hiervoor te verzekeren.


>